TS FRIGO SP. z o.o. oferuje także współpracę w zakresie kompleksowej pomocy prawnej w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.

POMOC PRAWNA PRZY ZAWIERANIU I REALIZACJI UMÓW:

 • sporządzanie projektów umów
 • opiniowanie umów przedłożonych przez klienta
 • negocjację warunków umowy
 • czuwanie nad prawidłową realizacją zawartej umowy
 • podejmowanie działań prawnych w przypadku nie wywiązywania się przez kontrahenta z umowy lub jej nienależytego wykonania

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA SPÓŁEK HADLOWYCH:

 • przygotowanie statutów, umów i regulaminów spółek
 • przygotowanie pełnej dokumentacji KRS- założenie spółki, zmiany w spółce
 • opracowanie uchwał, protokołów związanych z działanością spółki
 • pomoc z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi

POMOC PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 • doradztwo w zakresie tematyki prawa pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych (umowa o działo, umowa zlecenia) oraz umów o pracę
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi

POZOSTAŁE USŁUGI PRAWNICZE

 • przedsądowa windykacja należności
 • dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego oraz obsługa prawna egzekucji sądowej
 • reprezentacja interesów Klienta w przypadku pozwania go przed sądem (powszechnym, polubownym)


WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY I CENNIKA USŁUG PRAWNYCH MOGĄ UZYSKAć PAŃSTWO PISZĄC NA ADRES:
PRAWO@TSFRIGO.PL